TROSLOJNI DIMNIKI

TROSLOJNI MONTAŽNI DIMNIK IZ NERJAVEČE PLOČEVINE PROIZVOD MERZELJ je

kakovosten dimnik, izdelan iz visoko kvalitetnega nerjavnega materiala, katerega notranji del je odporen proti vsem vrstam kondenzata, ki se pojavlja pri kurjenju s trdimi, tekočimi kurivi in plinom, zunanji del pa je odporen proti koroziji in vlagi, toplotna izolacija debeline 50 mm pa drži temperaturo dimnih plinov na višini, ki omogoča čim manjšo tvorbo kondenzata.

Notranja konstrukcija cevi preprečuje vdor vlage – kondenza do izolacije ter ščiti izolacijo pred navlaženjem in s tem ohranja dobro izolativnost. Elementi dimnikov iz visoko kvalitetnega nerjavnega jekla z neprekinjeno toplotno izolacijo se izdelujejo kot posamezni celoviti elementi in so že pripravljeni za montažo.

Dimniški del je sestavljen iz:

• notranje cevi, ki se prosto razteza iz nerjavnega jekla

AISI 316 L (W.Nr. 1.4404) ali

AISI 316 Ti (W. Nr. 1.4571);

• zunanje cevi iz nerjavnega jekla AISI 304 (W. Nr. 1.4301);

• 50 mm izolacije iz kamene volne tipa S, proizvod Termo Škofja Loka, ki se odlikuje z visoko izolativnostjo in je obstojna proti požaru;

• 50 mm cevaki iz kamene volne.

Troslojni dimniški elementi iz nerjaveče pločevine se uporabljajo pri izgradnji novih dimnikov.

Dimniški elementi so uporabni za vse vrste kurilnih naprav glede na kurivo:

Peči na trda goriva, peči na lahko kurilno olje, peči na zemeljski ali tekoči naftni plin. Uporabni so za vse vrste peči glede na sistem proizvodnje toplote:

Klasični ogrevalni sistem 90/70°C in nizko temperaturni sistemi. 

Oblika dimniških in priključnih elementov: Je v skladu z DIN 1298, julij 1978 in to oblika ZM – cilindrični z objemko. Zaradi lažje montaže imajo končne robove zaobljene navzven.

• Notranja dimna cev je nerjavna pločevina, debeline 0,6 mm, varjenje po TIG postopku:

• AISI 316 L – W. Nr. 1.4404 – Acroni 12 NC,

• AISI 316 Ti – W. Nr. 1.4571 – Acroni 12 Ti.

• Zunanji plašč je nerjavna pločevina debeline 0,5 mm, kvaliteta AISI 304 (W. Nr. 1.4301).

• Izolacija je kvalitetna kamena volna tip S, debeline 50 mm, odporna proti požaru – razred A1, proizvod Termo Škofja Loka. Izolacija je preizkušena in atestirana na ZAG Ljubljana po zahtevah standarda JUS U.M9.015.

• Izolacijski cevaki iz kamene volne.

Predpisani materiali in tehnologija izdelave, ki so v skladu in preizkušeni po evropskih standardih EN 1443, DIN 18147 in DIN 18160, omogočajo doseganje sledečih karakteristik:

Neobčutljivost na vlago, plinotesnost v zahtevanih parametrih, korozijsko obstojnost, enostavno montažo ter veliko požarno odpornost

Image

NAVODILA ZA MONTAŽO TROSLOJNEGA DIMNIKA TM1

DIMENZIONIRANJE DIMNIKA

Predpogoj za varno in brezhibno delovanje kurilne naprave je pravilno dimenzioniranje dimnika. Izbira ustreznega preseka in višine dimnika zagotavljata potreben vlek za odvod dimnih plinov na prosto. Istočasno pravilno izbrane dimenzije zagotavljajo pravilno temperaturo dimnih plinov na izhodu iz dimnika in s tem zmanjšujejo možnost kondenzacije na minimum.
Kondenzacija v dimnikih ni zaželena, čeprav so dimniki iz nerjavne pločevine odporni na vpliv kondenzata. V večini primerov uporabe sodobnih kurilnih naprav (olje ali plin) z nizko izhodno temperaturo dimnih plinov, se v dimniku pojavi kondenzat, ki se steka v lovilno posodo na dnu dimnika in se preko odtočne cevke odstrani skladno s predpisi o varovanju okolja.
Dimenzioniranje dimnika naj izvede pooblaščena projektantska organizacija, ki je registrirana za dejavnost projektiranja po veljavnih standardih za projektiranje dimovodnih naprav. Montaža dimnika se izvaja tudi po projektni dokumentaciji za objekte. Po izvedeni montaži je potrebno pridobiti mnenje o ustreznosti dimnika. Le-tega poda pristojno dimnikarsko podjetje po predhodnem ogledu dimnika.
Izvajalec del mora pregledovalcu izročiti dokumentacijo o vgrajenih materialih in ateste proizvajalca elementov dimnika.

Potrebna opravila pred montažo:

• Izvesti dimenzioniranje dimnika glede na kurilno napravo.
• Po potrebi izdelati statični izračun dimnika.
• Določiti višino obstoječega dimnika in njegov položaj na strehi glede na sleme.
• Določiti lokacijo dimnika, način postavitve in pritrjevanja.
• Določiti lokacijo dimniških vratc in priključka dimnika na kurilno napravo.
• Ugotoviti druge posebnosti, ki lahko vplivajo na položaj dimnika.
• Določiti potrebne elemente za sestavo dimnika in izdelati načrt montaže.
Montažni troslojni dimnik se montira iz elementov, ki se izdelajo v delavnici, delno po predlogu naročnika, delno pa iz tipskih elementov.
Notranji deli dimnika so izdelani iz tipskih elementov iz nerjavne pločevine, debeline 0,6 mm,
zunanji deli dimnika pa iz nerjavne pločevine, debeline 0,5 mm, v vmesnem delu pa je negorljiva kamena volna,
debeline 50 mm, ki služi kot toplotna in zvočna izolacija.

Elementi dimnika so:

Kondenzna posoda z dimniškimi vratci, priključek za peč,
dimniške cevi, zaključek dimnika z diletacijo, zidna držala za
pritrditev dimnika na steno, nosilna konzola dimnika,
zaključna kapa, elementi za etažiranje dimnika – kolena,
povezovalni elementi s kurilno napravo.

Postavitev dimnika

Postavljanje dimnika se vrši za manjše premere ročno, za dimnike večjih dimenzij pa
strojno z dvigalom. Proizvajalec dimnika poda teže posameznih predhodno izdelanih elementov,
montažer pa se na podlagi teh odloči za način montaže. Pri postavitvi dimnika je zaradi
načina montaže obvezno predvideti primerne gradbene odre, ki morajo biti postavljeni po
veljavnih predpisih. Monterji morajo biti opremljeni s primernimi zaščitnimi sredstvi.

Dimnik se postavi in pritrdi glede na predvideno lokacijo na:

• betonski temelj odgovarjajočih dimenzij; kovinsko zidno konzolo.
Pritrditev dimnika se izvede:
• Pri dimnikih ob steni – z zidnimi držali.
• Pri prosto stoječih dimnikih – s sidranjem podnožja dimnika v temelj in sidranje dimnika z vrvmi (potreben statični izračun dimnika).
Troslojni dimnik mora biti opremljen z elementi, ki omogočajo varno opravljanje dimnikarskih del.
POSTOPEK SESTAVLJANJA DIMNIKA

Glede na izdelan načrt odvoda dimnih plinov iz kurilne naprave se postavi spodnji del dimnika z odvodom kondenzata in dimniškimi vratci na temelj ali
zidno konzolo in se pritrdi s pritrdilnimi vijaki. Sledijo drugi elementi dimnika do zaključnega elementa, ki vsebujejo diletacijo notranje
dimne tuljave. Na zaključek dimnika se pritrdi dimniška kapa. Dimnik se pritrdi na steno z zidnimi držali in to najmanj 2-krat (pri dnu in pri vrhu
dimnika), razdalja med dvema zidnima držaloma pa naj ne bo več kot 4 m.

Pri montaži je potrebno paziti:

• Da je vmesna izolacija dimnika neprekinjena po celotni dolžini, zlasti med stiki zunanjega oboda dimnika. Manjkajoče dele, ki bi izpadli pri transportu, je potrebno dopolniti.
• Da so notranje tuljave nameščene tako, da omogočajo iztek kondenzata v kondenzno posodo in onemogočajo zatekanje v samo izolacijo (zgornja tuljava se vsadi v spodnjo tuljavo).
• Da je plašč zunanjega dela dimnika nameščen tako, da se prepreči zatekanje meteorne vode v izolacijo (zgornja tuljava prekrije spodnjo tuljavo).
Spajanje plašča dimnika se izvede po vrstnem redu montaže z jeklenimi nerjavnimi kovicami. Pozor: Pred predajo dimnika investitorju je treba ponovno pregledati, da se v samem dimniku ne nahajajo moteči predmeti (pozabljeni) in da je odprtina za odtok kondenzata prosto pretočna, odtok kondenzata pa speljan v odtok po predpisih.

OPOZORILO!


Pred predajo dimnika investitorju je treba predati ateste dimnika in potrebno izjavo, da je dimnik montiran v skladu s predpisi. Ti dokumenti služijo investitorju,
da pred uporabo kurilne naprave od ustreznega organa – dimnikarskega podjetja, ki ima koncesijo za opravljanje te vrste dejavnosti, pridobi soglasje o primernosti dimnika za določeno kurilno napravo.

VZDRŽEVANJE DIMNIKA

Po Pravilniku o rokih in načinu čiščenja in pregledovanju kurilnih naprav in dimovodov (Ur. list SRS, 1/76) je treba kurilne in dimovodne naprave pregledovati in čistiti enkrat letno, delo pa opravijo za to pooblaščena dimnikarska podjetja.

GARANCIJA

Proizvajalčeva garancija za elemente dimnika je 10 let in velja le v primeru, če so dimnik in priključki sestavljeni izključno iz proizvajalčevih elementov, pravilno dimenzionirani in montirani v skladu z navodili in veljavnimi predpisi.
Izjava