ENOSLOJNI DIMNIKI

Dimniški elementi iz nerjaveče pločevine se uporabljajo pri:

— REKONSTRUKCIJI VSEH VRST DIMNIKOV

V podtlačnem območju delovanja zidanih dimnikov iz opeke, dimnikov iz opečnih tuljav, večslojnih dimnikov z šamotno cevjo.

— IZGRADNJI NOVIH DIMNIKOV

Zunanji plašč je treba pozidati klasično ali pa uporabiti požarno atestirane betonske elemente z ustrezno luknjo.

Dimniški elementi so uporabni za vse vrste kurilnih naprav glede na kurivo:

Peči na trda goriva, peči na lahko kurilno olje, peči na zemeljski ali tekoči naftni plin. 

Uporabni so za vse vrste peči glede na sistem proizvodnje toplote:

Klasični ogrevalni sistemi 90/70° C, nizko temperaturni sistemi.

Rekonstrukcije se izvajajo v naslednjih primerih:

Dotrajan opečni ali večslojni dimnik s šamotno cevjo, uskladitev dimenzij dimnika pri zamenjavi kurilne naprave s spremenjeno močjo ali zamenjavi energenta (trdo gorivo, lahko kurilno olje, tekoči naftni plin, zemeljski plin).

Oblika dimniških in priključnih elementov:

Zaradi lažje montaže imajo končne robove zaobljene navznoter.

Material dimniških tuljav:

Nerjavna pločevina debeline 0,6 mm, varjenje po TIG postopku.

AISI 316 L – W. Nr. 1.4404 – Acroni 12 NC AISI 316 Ti – W. Nr. 1.4571 – Acroni 12 Ti

Image

NAVODILA ZA MONTAŽO ENOSLOJNEGA DIMNIKA EM1

DIMENZIONIRANJE DIMNIKA

Predpogoj za varno in brezhibno delovanje kurilne naprave je pravilno dimenzioniranje dimnika. Izbira ustreznega preseka in višine dimnika zagotavlja
potreben vlek za odvod dimnih plinov na prosto. Istočasno pravilno izbrane dimenzije
zagotavljajo pravilno temperaturo dimnih plinov na izhodu iz dimnika in s tem zmanjšujejo možnost kondenzacije na minimum. Kondenzacija v dimnikih ni zaželena, čeprav so dimniki iz nerjavne pločevine odporni na vpliv kondenzata.
V večini primerov uporabe sodobnih kurilnih naprav (olje ali plin) z nizko izhodno
temperaturo dimnih plinov se v dimniku pojavi kondenzat, ki se steka v lovilno posodo na dnu dimnika in se preko odtočne cevke odstrani skladno s predpisi
o varovanju okolja. Dimenzioniranje dimnika naj izvede pooblaščena projektantska organizacija, ki je registrirana za dejavnost projektiranja po veljavnih
standardih za projektiranje dimovodnih naprav. Montaža dimnika se izvaja po projektni dokumentaciji za objekte. Po izvedeni montaži je potrebno pridobiti mnenje o ustreznosti dimnika. Mnenje poda pristojno dimnikarsko podjetje po predhodnem ogledu dimnika. Izvajalec del mora pregledovalcu izročiti dokumentacijo o vgrajenih materialih in ateste proizvajalca elementov dimnika. Montažo naj izvajajo za ta dela
usposobljeni in registrirani montažerji, ki za svoje delo in pravilnost izvedbe tudi
odgovarjajo. 

POTREBNA OPRAVILA PRED MONTAŽO ALI REKONSTRUKCIJO

• Izvedba dimenzioniranja dimnika glede na kurilno napravo.
• Čiščenje obstoječega dimnika. 
• Pregled preseka obstoječega dimnika – prosti premer in vertikalnost.
• V primeru, da obstoječ dimnik nima dovolj prostega premera za montažo dimne cevi ustreznega premera, moramo obstoječ dimnik povrtati.
• Pregled višine obstoječega dimnika in njegovega položaja na strehi glede na sleme.
• Določitev lokacije dimniških vratc in priključka dimnika na kurilno napravo.
• Določitev drugih posebnosti, ki lahko vplivajo na sanacijo dimnika.
• Določitev potrebnih elementov za sestavo dimnika in izdelava načrta montaže.
Montaža dimnika se po navadi izvaja od spodaj navzgor. V tem primeru je potrebno v obstoječ dimnik izdolbsti dovolj veliko odprtino, ki omogoča montažo podnožja dimnika z vratci in priključka dimnika na kurilno napravo. Najprej je potrebno
določiti višino priključka na kurilno napravo, sestaviti spodnji del dimnika, da določimo položaj dna dimnika s kondenznim izpustom. Dno dimnika je treba
postaviti na primerno utrjeno nosilno podlogo, ki kasneje nosi celotno višino dimnika.
V kolikor je odprtina starega dimnika toliko večja od premera novega dimnika, da to povzroča nestabilnost, je potrebno na področju med spodnjim delom in vrhom dimnika vstaviti distančne elemente ali vstaviti ovoj iz temperaturno odporne kamene volne.

Elementi dimnika – dimniške cevi se vstavljajo od spodaj navzgor tako, da je zgornja cev vedno vtaknjena v spodnjo cev. To je pomembno zaradi tega, da morebitni kondenzat, ki se nabira v dimniku, prosto teče po dimniku in ne zateka na zunanjo
stran. Isto je treba paziti tudi pri sestavi priključkov od kurilne naprave do dimnika.
Ko dimnik doseže potrebno višino, se vstavi pripravljeni spodnji del dimnika z dnom
dimnika s kondenznim izpustom, priključkom dimniških vratc in priključkom za peč ter nanj nasadi zgornji del dimnika. Na zadnjo cev zgornjega dela se nasadi delitacijski del z rozeto. Pred tem pa se zadnji del cevi utrdi v stene starega dimnika s temperaturno odporno kameno volno. Na tako sestavljen del se pritrdi dimniška kapa. Priporočamo, da se dimnik na mestu priključka na kurišče ovije s požarno varno in temperaturno odporno kameno volno zaradi povečanja stabilnosti ter temperaturne in zvočne izolacije. Z vstavljanjem dimniških vratc in zazidavo odprtin v starem dimniku je postopek sestave zaključen. Možna je tudi sestava dimnika od zgoraj navzdol, s tem da se obrne vrstni red operacij.

Montaža gibljivih dimniških elementov:

• odvitje vijakov pritrdilne objemke,
• nastavitev poljubne oblike kolena,
• privitje vijakov pritrdilne objemke in
• montaža kolena.

Pozor: Pred predajo dimnika investitorju je treba ponovno pregledati, da se v samem
dimniku ne nahajajo moteči predmeti (pozabljeni material) in da je odprtina za odtok
kondenzata prosto pretočna, odtok kondenzata pa speljan v odtok po predpisih.
OPOZORILO!

Pred predajo dimnika investitorju je potrebno predati ateste dimnika in potrebno izjavo, da je dimnik montiran v skladu s predpisi. Ti dokumenti služijo investitorju,
da pred uporabo kurilne naprave od ustreznega organa – dimnikarskega podjetja, ki ima koncesijo za opravljanje te vrste dejavnosti, pridobi soglasje o primernosti dimnika za določeno kurilno napravo.

VZDRŽEVANJE DIMNIKA

Po Pravilniku o rokih in načinu čiščenja in pregledovanju kurilnih naprav in dimovodov (Ur. list SRS, 1/76) je treba kurilne in dimovodne naprave pregledovati
in čistiti enkrat letno, delo pa opravijo za to pooblaščena dimnikarska podjetja.

GARANCIJA

Proizvajalčeva garancija za elemente dimnika je 10 let in velja le v primeru, če so dimnik in priključki sestavljeni izključno iz proizvajalčevih elementov, pravilno dimenzionirani in montirani v skladu z navodili in veljavnimi predpisi.
EM1